Visietekst Lets Durme

Lets Durme is een open lokaal netwerk van mensen in en rondom Lokeren die onderling diensten en goederen uitwisselen. De leden doen dit door enerzijds eigen vragen of behoeften, anderzijds aanbiedingen of voorstellen aan elkaar te laten weten.

Zij kunnen elkaar daarvoor waarderen met pluimen. Pluimen zijn dus een manier om inzet te waarderen. Ze geven recht op wederdiensten. Er bestaan afspraken over de waarde van een pluim en het gebruik ervan. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de aard van de transacties en de mate van waardering.

Sparen haalt binnen Lets Durme niets uit. Je krijgt immers geen rente voor gespaarde pluimen. Je moet ook geen rente betalen als je onder nul gaat. Het soepele van Lets Durme is nu net dat je geeft volgens wat je zelf kan en neemt naargelang je behoeften. Zolang je maar het evenwicht kan bewaren.

Lets Durme biedt een aantal voordelen in natura. Lets Durme biedt mensen de mogelijkheid zich enkele genoegens te verschaffen die op het verlanglijstje zouden blijven bestaan als ze er geld zouden moeten voor betalen. 

De mensen van Lets Durme leren elkaar beter kennen via deze uitwisselingen en via allerlei activiteiten die regelmatig doorgaan en door vrijwillige leden georganiseerd worden.

Deze uitwisselingen vinden plaats op basis van vertrouwen. De leden van Lets Durme worden gedreven door het belang dat ze hechten aan menselijk contact, respect en waardering van elkaars mogelijkheden, dienstbaarheid, solidariteit, creativiteit, duurzaamheid, zorg voor de natuur en het zoeken naar alternatieven voor een door geld en consumptie gedreven maatschappij.

Het verbinden van mensen en het bevorderen van sociaal contact zijn uitgangspunten die een belangrijke rol spelen bij de organisatie van eender welke activiteit van Lets Durme.

Lets Durme draagt dus bij tot het herstel of versterking van het sociaal weefsel. Lets Durme schept meer mogelijkheden op het vlak van uitwisseling en ontmoeting. Daardoor ontstaat tussen mensen een directe band waarop relaties verder kunnen worden uitgebouwd. Omdat Lets Durme lokaal is uitgebouwd gaan letsers zich steeds meer thuis voelen binnen hun gemeenschap.

Versie Denken en Bouwen 10-09-2015